Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (13.11.2019)