Chân dung mục tử: Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn

Ban MVTTSG