Chân dung vị mục tử - Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn