Chấp nhận bóng tối của nhau - Lm. GB Phương Đình Toại, MI