Chị Chiara Lubich - sáng lập viên phong trào Focolare

Phong trào Focolare xin mở án phong Chân Phước cho chị Chiara Lubich (27.1.2015)