Chủ tịch HĐGMVN kêu gọi liên đới phòng chống đại dịchnew