Con dê trong văn hóa và văn hóa Việt Nam

Nguồn: Chương trình Chào Ngày mới (15.2.2015)