Con người và tính cách của TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình