Đại chủng viện Sài Gòn: Gia đình và ơn gọi linh mục