Đại dịch qua đi, tình người ở lại: thi hành ý Chúa - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng