Đại lễ tuyên phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam (19.6.1988)