Đàng thánh giá tại hý trường Colosseo (3.4.2015)

CTV - Vatican