Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma