Đâu là chọn lựa nền tảng nhất? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảmhot