Để Chúa vào thuyền đời của mỗi người - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc