Đêm diễn nguyện Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần XII (27.11.2014)

WGP Phát Diệm