ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ trong lễ Truyền Tin (25.3.2020)