ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Làm việc Tông đồ với Hội Thánh