ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ