ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 - Thánh lễ bế mạc