ĐHGTTG Panama: ĐGH dâng Thánh lễ với các tu sĩ (26.1.2019)