Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)