Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng