ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp