Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018