Đức cha Giuse Vũ Duy Thống: Lễ giao thừa 2017 tại đền Đức Mẹ Tàpao