Đức Gm Louis: Chuẩn hôn phối hưởng nhờ đặc ân Phaolô