Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: cộng đoàn được thánh hiến