Gặp gỡ Đại kết tại Trung tâm Mục vụ TGP

Trung tâm Mục vụ (27.1.2015)