Gia đình liên tôn - Đạo huynh Đạt Truyền (27.10.2013)