Gia nhập đạo Công giáo không phải để hợp thức thủ tục kết hôn