Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Tạ ơn 150 năm hiện diện (29.12.2017)