Gx. Cao Thái: Lễ Giỗ 1 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Duy Thống