Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn