HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018hot