Học viện Mục vụ : Tĩnh nguyện Mùa Vọng (6.12.2017)