Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại nhà thờ Chánh tòa SG

NGuồn: tgpsaigon.net