Hy lễ tạ ơn và đền tội - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (6.6.2021).