Kết thúc 47 ngày Thánh lễ trực tuyến của TGP Sài Gòn