Lễ bế mạc THĐGM và tôn Chân phước cho ĐGH Phaolô VI