Lễ phong chức tân giám mục Gp. Vĩnh Long (11.12.2015)