Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn