Lễ tạ ơn kim khánh linh mục của DHY Gioan Baotixita

MVTTSG