Lễ truyền chức linh mục cho 19 phó tế Gp. Roma (26.4.2015)

Nguồn: CTV