Linh mục là người biết "nhớ" - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng