Lm. Phạm Hữu Tâm chia sẻ về việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại New York