Lời hứa của Thầy Chí thánh - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc