Lòng thương cảm của Chúa - Lm. GB Phương Đình Toại