Nét khác nhau giữa các Giáo Hội: Công giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo