Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)